Mâm cúng đầy cữ cho bé gái

The Vietnamese tradition of “mâm cúng” is performed to express gratitude to the ancestral spirits and seek their blessings for the newborn. It is a significant ceremony that marks the baby girl’s growth and development. In this article, we will explore the various items and rituals involved in the “mâm cúng” ceremony for baby girls.

Preparing the “mâm cúng”

In recent times, “mâm cúng” has become more elaborate and visually appealing. The items included in the ceremony are meticulously chosen to create an elegant and eye-catching display. The essential items for a baby girl’s “mâm cúng” are:

  • A selection of fresh fruits
  • Money plant or red lucky flowers
  • Nine boiled eggs, cooked prawns
  • Boiled chicken with rice and salad
  • Gold paper money for offering to the ancestral spirits
  • Betel leaves and betel nuts
  • Tea, water, and wine
  • Rice and salt

These items are arranged on a table in front of the ancestral altar. The flower vase is placed in the east direction, while the other items are arranged in the west direction. The presentation of the offerings should be balanced and aesthetically pleasing. The more balanced the arrangement, the more blessings the baby is believed to receive.

The ceremonial prayers

During the “mâm cúng” ceremony, specific prayers are recited to seek blessings for the baby girl. Here is an example of a prayer commonly used:

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy Đệ Nhất Thiên Tỷ đại tiên chúa

Con kính lạy Đệ Nhị Thiên Đế đại thiên chúa

Con kính lạy Đệ Tam Thiên Mụ đại thiên chúa

Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương

Hôm nay, là ngày....tháng....năm....

Vợ chồng con là..................................................

Sinh được con gái đặt tên là.........................................

Chúng con ngụ tại.........................................................................

Nay nhân ngày đầy cữ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án , trước bàn tọa chư vị Tôn thần kính cẩu tâu trình :

Nhờ ơn thập phương chư Phật , chư vị thánh Hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng Thần linh, Thổ Công địa mạch, Thổ Đại chính thần, Tiên Tổ nội ngoại, cho con sinh ra cháu, tên là.............

sinh ngày...................................được mẹ tròn con vuông.

Cúi xin chư vị Tiên Bà, chư vị Tôn Thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương, vô hạn, vô ách, phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý. Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn màu không hạn ách nghĩ lo.

Xin thành tâm đỉnh lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

After reciting the ceremonial prayer, the family members bow in reverence. After three weeks, the offerings are burned as a symbol of gratitude.

Cherishing Vietnamese cultural traditions

The “mâm cúng” ceremony holds great significance in Vietnamese culture, especially for new parents. It is a spiritual expression of love and care for the newborn, ensuring their well-being and future prosperity. Preserving and nurturing these cultural practices is vital to passing them down to future generations.

If you are interested in ordering a “mâm cúng” set for your baby girl, please contact Đồ Cúng Việt at hotline 0816.043.043 for quick consultation and ordering.

Let’s celebrate the joyous occasion of your baby girl’s “mâm cúng” ceremony and embrace the rich cultural heritage of Vietnam!