Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22

Cảm biến độ ẩm nhiệt độ DHT22 là một trong những cảm biến phổ biến với khả năng đo cả nhiệt độ và độ ẩm, đem lại độ chính xác cao. Nó được tích hợp giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn giao tiếp 1 dây.

Dòng cảm biến này cung cấp chân ra tích hợp sẵn điện trở 5.1 KOhm, giúp người dùng kết nối và sử dụng một cách đơn giản hơn so với phiên bản cảm biến DHT22 không tích hợp chân ra. So với DHT11, DHT22 có độ chính xác cao hơn và khoảng đo hoạt động rộng hơn. Module truyền dữ liệu thông qua giao tiếp 1 dây, giúp kết nối và lấy dữ liệu một cách dễ dàng. Ngoài ra, module này được thiết kế để hoạt động ở mức điện áp 5V.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Điện áp hoạt động: 5V
 • Khoảng đo độ ẩm: 0% – 100% RH, sai số 2% RH
 • Khoảng đo nhiệt độ: -40 ~ 80 độ C, sai số 0.5% độ C
 • Tần số lấy mẫu tối đa 0.5Hz (2 giây / lần)
 • Kích thước: 28mm x 12mm x 10mm

SƠ ĐỒ KẾT NỐI CẢM BIẾN ĐỘ ẨM NHIỆT ĐỘ DHT22

Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22

Thư viện DHT.h: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

/* 
Kết nối: 
DHT Arduino 
VCC 5V 
GND GND 
Tín hiệu 2 

Tùy chọn tên của cảm biến cho phù hợp
Nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600

*/ 

#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // chân kết nối với Arduino
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("DHTxx test!");
 dht.begin();
}

void loop() {
 // Đợi một vài giây giữa các đo đạc.
 delay(2000);

 // Đọc độ ẩm
 float h = dht.readHumidity();

 // Đọc nhiệt độ Celsius
 float t = dht.readTemperature();

 // Đọc nhiệt độ Fahrenheit
 float f = dht.readTemperature(true);

 // Kiểm tra và xuất ra màn hình nếu có lỗi trong quá trình đọc
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 // Tính chỉ số nhiệt độ cảm nhận
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 // Xuất kết quả ra Serial Monitor
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *Ft");
 Serial.print("Heat index: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");

}

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22
Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22

Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22
Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22

Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22
Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22

Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22
Module Cảm Biến Độ Ẩm Nhiệt Độ DHT22

MỘT SỐ SẢN PHẨM MUA KÈM:

https://nshopvn.com/product/arduino-uno-r3-dip-kem-cap/

https://nshopvn.com/product/arduino-uno-r3-smd-chip-dan-kem-cap/

https://nshopvn.com/product/arduino-mega2560-r3-atmega16u2/