Robot tránh vật cản

Robot tránh vật cản

Xin chào các bạn yêu thích lập trình và robot! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một robot tránh vật cản đơn giản nhưng vô cùng thú vị. Đây là một dự án rất phổ biến trong lĩnh vực robot và có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lập trình

#include 

#define trig 3 //chân trig của HC-SR04
#define echo 4 //chân echo của HC-SR04

Servo srf05; // create servo object to control a servo

#define inA1 6 //Định nghĩa chân in1 của động cơ A
#define inA2 7 //Định nghĩa chân in2 của động cơ A
#define inB1 8 //Định nghĩa chân in1 của động cơ B
#define inB2 9 //Định nghĩa chân in2 của động cơ B

void setup() {
 pinMode(inA1, OUTPUT); //Set chân in1 của dc A là output
 pinMode(inA2, OUTPUT); //Set chân in2 của dc A là output
 pinMode(inB1, OUTPUT); //Set chân in1 của dc B là output
 pinMode(inB2, OUTPUT); //Set chân in2 của dc B là output
 pinMode(trig, OUTPUT); //chân trig sẽ phát tín hiệu
 pinMode(echo, INPUT); //chân echo sẽ nhận tín hiệu

 Serial.begin(9600);
 srf05.attach(5); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() {
 objectAvoider(inA1, inA2, inB1, inB2, 50, 1000);
}

int objectDistance_cm(byte angle) {
 srf05.write(angle);
 delay(500);
 unsigned long duration; //biến đo thời gian
 int distance; //biến lưu khoảng cách

 digitalWrite(trig, 0); //tắt chân trig
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig, 1); // phát xung từ chân trig
 delayMicroseconds(5); // xung có độ dài 5 microSeconds
 digitalWrite(trig, 0); //tắt chân trig

 duration = pulseIn(echo, HIGH); //đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. (http://arduino.vn/reference/pulsein)
 distance = int(duration / 2 / 29.412); //tính khoảng cách đến vật.

 return distance;
}

void robotMover(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte action) {
 switch (action) {
  case 0: // không di chuyển
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 1: // đi thẳng
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 2: // lùi lại
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  case 3: // quay trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  case 4: // quay phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 5: // rẽ trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 6: // rẽ phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 7: // rẽ lùi trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 8: // rẽ lùi phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  default:
   action = 0;
 }
}

void motorControlNoSpeed(byte in1, byte in2, byte direct) {
 switch (direct) {
  case 0: // Dừng không quay
   digitalWrite(in1, LOW);
   digitalWrite(in2, LOW);
   break;
  case 1: // Quay chiều thứ 1
   digitalWrite(in1, HIGH);
   digitalWrite(in2, LOW);
   break;
  case 2: // Quay chiều thứ 2
   digitalWrite(in1, LOW);
   digitalWrite(in2, HIGH);
   break;
 }
}

void objectAvoider(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte allow_distance, int turn_back_time) {
 robotMover(inR1, inR2, inL1, inL2, 1);
 Serial.println("Tiến");

 int front_distance = objectDistance_cm(90);
 int left_distance;
 int right_distance;
 int max_distance;

 if (front_distance > allow_distance) {
  robotMover(inR1, inR2, inL1, inL2, 1);
  Serial.println("Tiến");
  delay(10);
 }

 if (front_distance <= allow_distance) {
  robotMover(inR1, inR2, inL1, inL2, 2);
  Serial.println("Lùi");
  delay(300);
  robotMover(inR1, inR2, inL1, inL2, 0);
  left_distance = objectDistance_cm(180); //đo khoảng cách bên trái
  Serial.println("left: ");
  Serial.println(left_distance);
  right_distance = objectDistance_cm(0); //đo khoảng cách bên phải
  Serial.println("right: ");
  Serial.println(right_distance);
  Serial.println("front: ");
  Serial.println(front_distance);
  max_distance = max(left_distance, right_distance);

  if (max_distance == left_distance) {
   robotMover(inR1, inR2, inL1, inL2, 3);
   Serial.println("Rẽ trái");
   delay(turn_back_time / 2);
  } else {
   if (max_distance == right_distance) {
    robotMover(inR1, inR2, inL1, inL2, 4);
    Serial.println("Rẽ phải");
    delay(turn_back_time / 2);
   }
  }
 }
}

Mình viết bằng codebender cho các bạn dễ biên dịch nha!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Hy vọng rằng bạn đã tìm thấy nó thú vị và có thể áp dụng trong các dự án của mình. Hãy luôn khám phá và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ về lĩnh vực robot và lập trình. Chúc các bạn thành công!

FEATURED TOPIC