Chuyển Đổi Giữa Số Và String Trong C++

Trong quá trình học lập trình, chúng ta thường cần chuyển đổi giữa xâu và số trong C++. C++ đã cung cấp các hàm phù hợp để thực hiện việc này. Hãy tìm hiểu cách sử dụng các hàm này để chuyển đổi dữ liệu một cách dễ dàng.

Chuyển Đổi Xâu Thành Số

Để chuyển một xâu thành một số nguyên hoặc một số thực, chúng ta có thể sử dụng các hàm sau:

 • stoi(): Chuyển xâu thành số nguyên.
 • stoll(): Chuyển xâu thành số long long.
 • stod(): Chuyển xâu thành số double.

Lưu ý rằng các hàm này chỉ có sẵn từ phiên bản C++11 trở lên. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng phiên bản C++ của bạn đủ mới nếu bạn muốn sử dụng chúng.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng các hàm chuyển đổi xâu thành số trong C++:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  string s1 = "282828";
  string s2 = "-292828";
  string s3 = "282828tech.com.vn";
  int n1 = stoi(s1);
  int n2 = stoi(s2);
  int n3 = stoi(s3);
  cout << n1 << endl;
  cout << n2 << endl;
  cout << n3 << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

282828
-292828
282828

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chuyển đổi các xâu thành các số nguyên bằng cách sử dụng hàm stoi(). Hàm này sẽ chuyển đổi xâu thành số nguyên và trả về kết quả tương ứng.

Chuyển Đổi Số Thành Xâu

Ngược lại, để chuyển đổi một số thành xâu trong C++, chúng ta có thể sử dụng hàm to_string() như sau:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  int n = 28282828;
  string s = to_string(n);
  cout << s << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

28282828

Hàm to_string() trong C++ sẽ chuyển đối số thành xâu. Với ví dụ trên, chúng ta đã chuyển đổi số nguyên thành xâu.

Trên đây là một số hàm hữu ích để chuyển đổi giữa số và xâu trong C++. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chuyển đổi dữ liệu trong lập trình.

String

Video: Chuyển Đổi Giữa Số Và String Trong C++

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chủ đề này một cách chi tiết hơn, bạn có thể xem video dưới đây (Tiếng Anh):

Video String