Cách Chuyển Từ Độ F Sang Độ C

Đổi độ F sang độ C là một trong những bài tập thường gặp trong môn vật lý lớp 6. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển từ độ F sang độ C và ngược lại một cách đơn giản và chính xác nhất.

Cách đổi độ F sang độ C

Công thức đổi độ F sang Độ C

°C = (°F – 32) / 1.8

Để đổi từ độ F sang độ C, chúng ta sử dụng công thức trên. Hãy xem qua vài ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

 • Ví dụ 1: Đổi 86 độ F sang độ C

  • Theo công thức: °C = (°F – 32) / 1.8
  • Ta có: °C = (86 – 32) / 1.8
  • Kết quả: °C = 30
  • Như vậy, 86 độ F tương đương với 30 độ C.
 • Ví dụ 2: Đổi 96 độ F sang độ C

  • Theo công thức: °C = (°F – 32) / 1.8
  • Ta có: °C = (96 – 32) / 1.8
  • Kết quả: °C = 35.55
  • Như vậy, 96 độ F tương đương với 35.55 độ C.

Đầu tiên, ta lấy giá trị của °F trừ đi 32, sau đó chia cho 1.8 để nhận được giá trị °C. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi nhiệt độ từ độ F sang độ C.

Đổi Độ C Sang Độ F

Để đổi độ C sang độ F, chúng ta sử dụng công thức sau:

Công thức đổi độ C sang độ F

°F = °C × 1.8 + 32

Để hiểu rõ hơn, hãy xem ví dụ sau:

 • Ví dụ: Đổi 10 độ C sang độ F
  • Theo công thức: °F = °C × 1.8 + 32
  • Ta có: °F = 10 × 1.8 + 32
  • Kết quả: °F = 50
  • Như vậy, 10 độ C tương đương với 50 độ F.

Đầu tiên, chúng ta nhân giá trị của °C với 1.8, sau đó cộng thêm 32 để nhận được giá trị °F. Với công thức này, chúng ta có thể chuyển đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F một cách chính xác.

Cách đổi độ F sang K

Để chuyển đổi từ độ F sang độ K, chúng ta sử dụng công thức sau:

Công thức đổi độ F sang độ K

°K = (°F – 32) / 1.8 + 273.15

Để hiểu rõ hơn, hãy xem ví dụ sau:

 • Ví dụ: Chuyển 100 độ F sang độ K
  • Đầu tiên, ta lấy giá trị °F trừ đi 32, sau đó chia cho 1.8.
  • Tiếp theo, ta cộng thêm 273.15 để nhận được giá trị °K.
  • Sử dụng công thức trên, ta có: °K = (100 – 32) / 1.8 + 273.15
  • Kết quả: °K = 310.93
  • Như vậy, 100 độ F tương đương với 310.93 độ K.

Với công thức trên, chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi nhiệt độ từ độ F sang độ K cho mọi trường hợp.

Đổi độ K sang F

Để chuyển đổi từ độ K sang độ F, chúng ta sử dụng công thức sau:

Công thức chuyển độ K sang F

°F = (°K – 273.15) × 1.8 + 32

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

 • Ví dụ: Chuyển 334 độ K sang độ F
  • Đầu tiên, ta lấy giá trị °K trừ đi 273.15, sau đó nhân với 1.8.
  • Tiếp theo, ta cộng thêm 32 để nhận được giá trị °F.
  • Sử dụng công thức trên, ta có: °F = (334 – 273.15) × 1.8 + 32
  • Kết quả: °F = 141.53
  • Như vậy, 334 độ K tương đương với 141.53 độ F.

Với cách chuyển đổi độ K sang độ F bằng công thức trên, chúng ta có thể chuyển đổi nhiệt độ từ độ K sang độ F một cách dễ dàng.

Tóm tắt tất cả các công thức đổi nhiệt độ

Tại thế giới có nhiều hệ quy chiếu khác nhau, việc chuyển đổi nhiệt độ có thể gây ra sự bối rối. Dưới đây là bảng tổng hợp các công thức chuyển đổi nhiệt độ giúp chúng ta nhớ và sử dụng một cách dễ dàng.

Bảng so sánh các đơn vị nhiệt độ trên thế giới

Tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ cách chuyển đổi nhiệt độ từ độ F sang độ C, từ độ C sang độ F, và giữa các đơn vị đo nhiệt độ khác nhau một cách chính xác nhất.

FEATURED TOPIC