Hệ thống tài khoản – 141. Tạm ứng: Nguyên tắc, kế toán và quản lý

TÀI KHOẢN 141 – TẠM ỨNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Giới thiệu

Trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, tài khoản 141 – Tạm ứng đóng vai trò quan trọng. Trong bản chỉ dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu các nguyên tắc, kế toán, và quản lý ứng dụng cho tài khoản này.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 141 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động. Đây là các khoản tiền hoặc vật tư được cấp cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết công việc. Người nhận tạm ứng phải là nhân viên làm việc tại doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán

Khi tạm ứng tiền hoặc vật tư cho người lao động, cần ghi Nợ tài khoản 141 – Tạm ứng và Có các tài khoản liên quan như nguồn tài chính. Khi công việc được hoàn thành, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng để quyết toán khoản tạm ứng.

Quản lý tài khoản 141

Người nhận tạm ứng phải chịu trách nhiệm với số tiền đã nhận và chỉ được sử dụng tạm ứng cho mục đích đã được phê duyệt. Khoản tạm ứng không sử dụng hết phải được nộp lại quỹ. Người nhận tạm ứng không được chuyển khoản cho người khác sử dụng.

Kết luận

Tài khoản 141 – Tạm ứng là một phần quan trọng trong hệ thống tài khoản của doanh nghiệp. Việc áp dụng chính xác nguyên tắc kế toán và quản lý cho tài khoản này là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính.