Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên (Cách viết + 11 mẫu) – Nhận xét điểm mạnh, điểm yếu

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên là một công cụ quan trọng giúp giáo viên đánh giá và xếp loại chính mình. Biểu mẫu này giúp các thầy cô tự nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình và đồng thời xây dựng kế hoạch rèn luyện tương tự như cách công ty đánh giá nhân viên của mình.

Việc tự nhận xét và đánh giá giáo viên là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Bạn có thể tải về 11 mẫu bản tự nhận xét kèm theo cách viết chi tiết để tham khảo và hoàn thiện bản tự nhận xét đánh giá của mình.

Cách đánh giá, phân loại giáo viên cuối năm học theo Nghị định 90

Từ năm học 2020 – 2021, việc đánh giá giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần có sáng kiến kinh nghiệm. Dưới đây là những thay đổi cụ thể:

Đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần có sáng kiến kinh nghiệm

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Theo Nghị định này, để xếp loại giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cần đạt các tiêu chuẩn sau:

Điều 12. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý phải đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau:
  • Thực hiện tốt các quy định về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật (theo Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP).
  • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Điểm mới là việc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Bỏ các tiêu chí “Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất”, “có ít nhất 01 đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng, mang lại hiệu quả trong công việc”…

Giáo viên bị kỷ luật sẽ xếp không hoàn thành nhiệm vụ

Điểm mới tiếp theo của Nghị định 90 là việc quy định cụ thể về việc đánh giá giáo viên bị xử lý kỷ luật. Theo Điều 15, các tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ là:

 1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau:
  • Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa (đánh giá của cấp có thẩm quyền).
  • Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
  • Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Nghị định mới đã bổ sung các tiêu chí “có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá”…

Quy định mới cung cấp hướng dẫn cụ thể và rõ ràng về việc xếp loại giáo viên bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên

Đối với giáo viên không giữ chức vụ quản lý, quy trình đánh giá và xếp loại chất lượng giáo viên như sau:

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng thông qua báo cáo được ban hành kèm theo Nghị định 90.

Bước 2: Tại nơi công tác, sẽ tổ chức cuộc họp để nhận xét, đánh giá giáo viên. Thành phần tham gia sẽ gồm toàn bộ giáo viên (hoặc toàn bộ giáo viên của đơn vị cấu thành nơi giáo viên này công tác, trong trường hợp có đơn vị cấu thành – với giáo viên không giữ chức vụ quản lý).

Bước 3: Trong cuộc họp, giáo viên trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác của mình và các thành viên tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên.

Bước 5: Thông báo bằng văn bản cho giáo viên biết về kết quả đánh giá, xếp loại đồng thời quyết định hình thức công khai trong cơ quan, đơn vị nơi giáo viên này công tác.

Mẫu nhận xét điểm mạnh điểm yếu của giáo viên – Mẫu 1

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 2

Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên – Mẫu 3

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 4

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 5

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 6

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 7

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 8

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 9

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 10

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên THPT – Mẫu 11

FEATURED TOPIC

hihi