Tạo hiệu ứng tương tác với Articulate Storyline

image

Articulate Storyline là một công cụ giúp tạo ra các khóa học tương tác mà không cần phải là một lập trình viên. Bằng cách sử dụng công cụ Variables của Storyline, bạn có thể tạo ra các biến số, biến văn bản một cách dễ dàng, không cần phải lo lắng về mã lệnh phức tạp. Điều này giúp tạo ra những khóa học hấp dẫn, tạo hứng thú cho người học.

Các loại biến Variables trong Storyline

Storyline hỗ trợ 3 loại biến Variables chính: Text (văn bản), Number (số), và True/False (đúng/sai).

Biến văn bản (Text Variables)

Biến văn bản dùng để lưu trữ các giá trị dạng văn bản. Ví dụ, bạn có thể sử dụng biến văn bản để hiển thị tên của học viên, phản hồi cá nhân hoặc chứng chỉ khóa học tùy chỉnh theo tên học viên.

Biến số (Number Variables)

Biến số dùng để lưu trữ các giá trị dạng số. Ví dụ, bạn có thể sử dụng biến số để lưu trữ điểm số của học viên, số lần truy cập vào khóa học, ngày truy cập, v.v.

Biến Đúng/Sai (True/False Variables)

Khác với biến số và biến văn bản, biến Đúng/Sai có thể có hai trạng thái: Bật hoặc Tắt. Một số ví dụ thường sử dụng biến Đúng/Sai là các nút tùy chỉnh Play/Pause, các nút tương tác cho phép học viên điều hướng trong suốt khóa học.

Ba bước để tạo một biến Variables

  1. Tạo biến – đặt tên cho biến của bạn.
  2. Chọn loại biến muốn tạo – chọn Text, Number, hoặc True/False.
  3. Chọn giá trị – đặt giá trị ban đầu cho dữ liệu bạn muốn hiển thị.

So sánh biến Variables với States

States chỉ có thể lưu trữ thông tin trong một slide hiện tại, trong khi biến Variables có thể lưu trữ thông tin xuyên suốt các slide trong khóa học.

Sử dụng Variables khi nào?

Có nhiều trường hợp bạn có thể sử dụng Variables trong khóa học của mình, ví dụ như:

  • Lưu tên của người học.
  • Đếm số lần truy cập.
  • Hiển thị điểm số của các bài kiểm tra, v.v.

Để biết thêm chi tiết về cách thêm biến Variables vào khóa học e-learning, bạn có thể tham khảo các nguồn sau:

Chúc bạn thành công trong việc sử dụng công cụ soạn thảo thông minh này!

Nettop Việt Nam