Hướng dẫn tài khoản 153 (công cụ, dụng cụ) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2)

Nếu bạn đang quan tâm đến việc kế toán tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp, hãy tiếp tục đọc phần 2 của chúng tôi. Ở phần 1, chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc và quy định cơ bản liên quan đến tài khoản này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 200/2014/TT-BTC, kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp được quy định như sau:

2.1. Kết cấu của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

2.1.1 Kết cấu của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ đối với Bên Nợ

 • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn.
 • Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho.
 • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê.
 • Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Hình ảnh minh họa

2.1.2 Kết cấu của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ đối với Bên Có

 • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn.
 • Chiết khấu thương mại khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng.
 • Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá.
 • Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện trong kiểm kê.
 • Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

2.1.3. Kết cấu số dư Bên Nợ

Đối với số dư Bên Nợ của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp, nó bao gồm trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho.

2.2. Nội dung phản ánh của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp

Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ gồm 4 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 1531 – Công cụ, dụng cụ: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ.
 • Tài khoản 1532 – Bao bì luân chuyển: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại bao bì luân chuyển sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tài khoản 1533 – Đồ dùng cho thuê: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ doanh nghiệp chuyên dùng để cho thuê.
 • Tài khoản 1534 – Thiết bị, phụ tùng thay thế: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại thiết bị, phụ tùng thay thế không đủ tiêu chuẩn của tài sản cố định sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem phần 3 của chúng tôi về hướng dẫn tài khoản 153 (công cụ, dụng cụ) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

FEATURED TOPIC