Thông tư 40/2017/TT-BTC: Hỗ trợ công tác phí và chi hội nghị

Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC nhằm quy định chế độ công tác phí và chi hội nghị. Thông qua thông tư này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được hỗ trợ thêm phụ cấp lưu trú và tiền thuê phòng nghỉ khi đi công tác.

Hỗ trợ phụ cấp lưu trú

Theo đúng quy định, ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, người đi công tác sẽ được hỗ trợ thêm phụ cấp lưu trú với mức 200.000 đồng/ngày. Thời gian hưởng được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cử đi công tác trên biển, đảo, mức phụ cấp lưu trú sẽ được tăng lên 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ

Thông tư cũng quy định về việc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ khi phát sinh trong quá trình công tác. Người đi công tác khi phải thuê phòng nghỉ sẽ được cơ quan, đơn vị thanh toán theo hình thức khoán hoặc dựa trên hóa đơn thực tế. Tuy nhiên, trường hợp phòng nghỉ được cơ quan, đơn vị bố trí không phải trả tiền, người đi công tác không được thanh toán tiền thuê.

Mức khoán tiền công tác phí

Thời gian lưu động công tác cũng được quy định trong thông tư. Cán bộ cấp xã thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng, còn lại có thời gian đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng phụ thuộc vào đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng, đồng thời hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe với mức 500.000 đồng/người/tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Image
Caption: Hỗ trợ phụ cấp lưu trú và khoán tiền công tác phí khi đi công tác (Ảnh minh họa)

Để xem chi tiết về Thông tư 40/2017/TT-BTC, vui lòng truy cập đây.

FEATURED TOPIC