Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Thông tư 133/2016/TT-BTC

Một trong những yếu tố quan trọng trong kế toán doanh nghiệp là việc phản ánh chính xác các chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được sử dụng để ghi nhận các khoản chi phí này.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 821 dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm. Nhờ tài khoản này, kế toán có căn cứ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Kế toán căn cứ vào chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, kế toán ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821

Tài khoản 821 có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:

  • Bên Nợ: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm và thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước.
  • Bên Có: Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước, và số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm được kết chuyển vào tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Đối với hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, và ghi nhận nợ vào tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và có vào tài khoản 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, kế toán ghi nhận nợ vào tài khoản 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp và có vào tài khoản 111, 112, và các tài khoản tương đương.

Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp vào tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, và có vào tài khoản 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp, hoặc ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi nợ vào tài khoản 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp và có vào tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp điều chỉnh tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại. Trường hợp sai sót không trọng yếu của các năm trước dẫn đến phải nộp bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước, doanh nghiệp điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại, ghi nợ vào tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và có vào tài khoản 821 – Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp sai sót không trọng yếu của các năm trước dẫn đến được ghi giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, doanh nghiệp điều chỉnh giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại, ghi nợ vào tài khoản 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp và có vào tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập, nếu tài khoản 821 có số phát sinh nợ lớn hơn số phát sinh có, số chênh lệch được ghi nợ vào tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh và có vào tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu tài khoản 821 có số phát sinh nợ nhỏ hơn số phát sinh có, số chênh lệch được ghi nợ vào tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và có vào tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

FEATURED TOPIC