Cần thiết phải sửa đổi việc định giá đất

Điều chỉnh cơ chế định giá đất là một vấn đề cần thiết trong việc phát triển đất đai hiện nay. Hiện nay, việc định giá đất theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP là đã quá cũ và không còn phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế và xu hướng đầu tư. Nghị định này quy định về 5 phương pháp định giá đất, tuy nhiên, việc áp dụng chúng tại một số địa phương đã gặp hạn chế và cần được tháo gỡ.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường là một bước cải tiến quan trọng để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác định giá đất.

Dự thảo đề xuất sửa đổi 3 phương pháp định giá đất. Điều này bao gồm việc chỉnh sửa phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập và phương pháp thặng dư. Bên cạnh đó, dự thảo còn đề xuất bỏ một số quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác định giá đất.

Dự thảo này sẽ giúp tạo ra một cơ chế định giá đất cụ thể, giúp thích ứng tốt hơn với tình hình phát triển của nền kinh tế và đảm bảo công bằng cho người dân. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung các phương pháp định giá đất cần được thực hiện một cách thận trọng và khảo sát kỹ lưỡng, để đảm bảo tính tỉ lệ và phản ánh đúng thực tế trên thị trường.

Image
Caption: Định giá đất cần được thực hiện một cách công bằng và chính xác.

FEATURED TOPIC