Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 5 tháng 10 năm 2010

Ngày 5 tháng 10 năm 2010, Thông tư số 33/2010/TT-BCA về việc quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có đầu vào đã được ban hành. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và trật tự trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Thông tư này quy định cụ thể về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm tổ chức, cá nhân hoạt động các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại các nghị định trên. Đồng thời, các công an đơn vị, địa phương có liên quan sẽ tham gia quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Thông tư quy định rõ ràng về các điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng cho các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như sản xuất con dấu, sản xuất và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động sản xuất và kinh doanh vũ trường, solan khai thác các dịch vụ dành cho người nước ngoài, cung cấp dịch vụ karaoke và nhiều ngành nghề khác.

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, mọi cá nhân, tổ chức phải nộp đầy đủ hồ sơ như văn bản đề nghị cấp, giấy tờ chứng minh đăng ký doanh nghiệp và văn bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy nếu cần thiết.

Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 5 tháng 10 năm 2010

Thông tư này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng để xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, chắc chắn và phát triển bền vững.

FEATURED TOPIC

hihi