Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT: Hướng dẫn đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là một phương thức hiện đại, tiện lợi và tối ưu hóa quy trình đấu thầu. Để cung cấp, đăng tải và quản lý thông tin về đấu thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT. Thông tư này chứa các hướng dẫn chi tiết về đấu thầu qua mạng và lộ trình thực hiện.

Phụ lục II: Kế hoạch thu và chi

A. Kế hoạch thu

Để thu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra một số nội dung quan trọng như sau:

  1. Thu đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống, báo đấu thầu: Đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng và danh sách ngắn.

  2. Thu tham gia hệ thống và thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng: Thu đăng ký tham gia hệ thống, duy trì thông tin về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trên hệ thống, thu nộp hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất.

  3. Thu khác (nếu có).

B. Kế hoạch chi

Kế hoạch chi bao gồm các nội dung sau:

  1. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

  2. Chi thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên báo đấu thầu.

  3. Chuyển khoản thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu từ báo đấu thầu sang trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia để chi thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống.

  4. Chi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng: Chi tổ chức quản lý, vận hành và phát triển hệ thống, chi hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ người sử dụng hệ thống, chi hoạt động truyền thông và hợp tác quốc tế về đấu thầu qua mạng, chi hoạt động liên quan đến công việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tham gia hệ thống và các hoạt động khác phục vụ cho việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

  5. Phân phối kết quả tài chính theo cơ chế tự chủ.

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đã cung cấp lộ trình và hướng dẫn chi tiết về đấu thầu qua mạng, từ việc thu thông tin đấu thầu đến thực hiện lựa chọn nhà thầu. Đây là một bước tiến mới trong quy trình đấu thầu, giúp tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả công việc đấu thầu.

FEATURED TOPIC

hihi