Đấu thầu GXD

Bạn đang tìm kiếm các biểu mẫu phục vụ công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu? Bạn muốn sử dụng những biểu mẫu tiện lợi và hiệu quả, từ đó nâng cao năng suất lao động và hiệu suất công việc? Nếu vậy, chúng tôi có một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn!

Mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Để giúp bạn tiện lợi trong công tác đấu thầu, chúng tôi giới thiệu các mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Dưới đây là danh sách các mẫu hồ sơ và loại file tương ứng:

 • Mẫu số 1A: Mẫu số 1A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu số 1B: Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Mẫu số 1C: Mẫu số 1C sử dụng để lập E-HSMST.
 • Mẫu số 2A: Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu số 2B: Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Mẫu số 2C: Mẫu số 2C sử dụng để lập E-HSMST.
 • Mẫu số 3A: Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu số 3B: Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Mẫu số 3C: Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST.
 • Mẫu số 4A: Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Mẫu số 4B: Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT.
 • Mẫu số 5: Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.
 • Mẫu số 6A: Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu số 6B: Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu số 6C: Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Mẫu số 6D: Mẫu số 6D sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Mẫu số 7A: Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu số 7B: Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Biểu mẫu theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngoài ra, chúng tôi cũng có các biểu mẫu theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, bao gồm:

 • Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).
 • Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).
 • Phụ lục 2A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ).
 • Phụ lục 2B: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).
 • Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn).
 • Phụ lục 3B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn).
 • Phụ lục 3C: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu).
 • Phụ lục 4: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Phụ lục 5: Mẫu Bản cam kết.
 • Phụ lục 6: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Phụ lục 7: Phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam.
 • Phụ lục 8: Phiếu đăng ký thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Phụ lục 9: Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD. Dưới đây là danh sách các mẫu hợp đồng và loại file tương ứng:

 • Phụ lục III: Mẫu hợp đồng Thi công xây dựng Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
 • Phụ lục II: Mẫu hợp đồng Tư vấn xây dựng Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
 • Phụ lục IV: Mẫu hợp đồng EPC (Tổng thầu) Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Biểu mẫu ban hành kèm theo các Thông tư cũ

Chúng tôi cũng có sẵn các biểu mẫu ban hành kèm theo các Thông tư cũ. Dưới đây là danh sách các biểu mẫu và loại file tương ứng:

 1. Mẫu Hồ sơ dịch vụ tư vấn kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHDT.
 2. Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT.
 3. Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn hai túi hồ sơ (mẫu số 02) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT.
 4. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHDT.
 5. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT.
 6. Mẫu số 01a mẫu báo cáo đánh giá E-hsdt cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp (theo quy trình số 01) (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHDT.
 7. Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Thông tư 05/2020/TT-BKHDT.
 8. Mẫu Tờ trình phê duyệt KHLCNT các gói thầu theo đợt hoặc cả dự án (sau khi có Quyết định phê duyệt dự án) theo Thông tư số 25/2021/TT-BKHDT.
 9. Mẫu Tờ trình phê duyệt dự toán, KHLCNT các gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo Thông tư số 25/2021/TT-BKHDT.
 10. Mẫu hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục I của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT.
 11. Mẫu hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục II của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT.
 12. Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục III của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT.
 13. Mẫu thông báo mời quan tâm; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Phụ lục III của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT.
 14. Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Phụ lục IV của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT.
 15. Hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất (m3) theo Phụ lục V của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT.
 16. Mẫu hồ sơ theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 17. Mẫu số 1: Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT.
 18. Mẫu số 2: Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT.
 19. Mẫu số 3: Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT.
 20. Mẫu thư mời nhà thầu tới đàm phán hợp đồng.

Hy vọng rằng danh sách các biểu mẫu trên sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trong công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu một cách thuận tiện và hiệu quả. Hãy ủng hộ khóa học Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và các khóa học, dịch vụ của Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD) để góp phần kinh phí duy trì và phát triển hệ thống biểu mẫu, tài liệu. Chúc bạn thành công!