Quy đổi từ Giây sang Giờ (s → h)

Đơn vị thời gian

Giây, mili giây, micro giây, nano giây là các đơn vị được sử dụng để đo thời gian. Theo quy ước quốc tế, chúng ta có các đơn vị tương ứng:

 • Giây = second
 • Mili giây = millisecond
 • Micro giây = microsecond
 • Nano giây = nanosecond

Giây

Giây là đơn vị đo lường thời gian hoặc góc, viết tắt chuẩn quốc tế là “s” và “gi” là viết tắt trong tiếng Việt, ký hiệu là “. 1 giây bằng 1/60 phút hoặc 1/3600 giờ.

1 giây = 1000.000 micro giây (1s = 10^6 µs)
1 giây = 1000.000.000 nano giây (1s = 10^9 ns)
1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây

Giờ

Cách đổi giờ sang phút, giây khá đơn giản. Chỉ cần hiểu một số ký hiệu cũng như thông số đo, bạn có thể tính toán dễ dàng và nhanh chóng.

1. Đổi giờ sang phút, giây

Quy ước – Đổi giờ sang phút, giây:
1 giờ = 60 phút (hay 1h = 60ph, 1 hour = 60 min)
1 phút = 60 giây (hay 1ph = 60 sec, 1 min = 60 sec)
=> 1 giờ = 60 phút = 60 x 60 = 3600 giây (hay 1h = 3600s, 1 hour = 3600 sec)

Từ quy ước trên, ta có cách tính như sau:
t (phút) = t (giờ) x 60
t (giây) = t (giờ) x 3600

2. Đổi phút sang giờ, giây

Quy ước – Đổi phút sang giờ, giây:
1 phút = 1/60 giờ (hay 1ph = 1/60h, 1 min = 1/60 hour)
1 phút = 60 giây (hay 1ph = 60s, 1 min = 60 sec)

Từ quy ước trên, ta có cách tính như sau:
t (giờ) = t (phút) : 60
t (giây) = t (phút) x 60

3. Đổi giây sang giờ, phút

Quy ước – Đổi giây sang giờ, phút:
1 giây = 1/3600 giờ (hay 1s = 1/3600h, 1 sec = 1/3600 hour)
1 giây = 1/60 phút (hay 1s = 1/60ph, 1 sec = 1/60 min)

Từ quy ước trên, ta có cách tính như sau:
t (giờ) = t (giây) : 3600
t (phút) = t (giây) : 60

Quy đổi từ Giây sang Giờ (s → h)
Quy đổi từ Giây sang Giờ (s → h)

1 giây bằng bao nhiêu giờ? Công cụ quy đổi từ Giây ra Giờ (s → h) bằng tiện ích đổi đơn vị online trực tiếp. Chỉ cần nhập giá trị và ngay lập tức bạn sẽ nhận được kết quả và công thức cách đổi.

Xem thêm:

 • Quy đổi Giây sang Mili giây (s → ms)
 • Quy đổi Giây sang Phút (s → ph)
 • Quy đổi Giây sang Ngày (s → d)
 • Quy đổi Giây sang Tuần (s → week)
 • Quy đổi Giây sang Tháng (s → month)
 • Quy đổi Giây sang Năm (s → year)
 • Quy đổi Giây sang Thập kỷ (s → decade)
 • Quy đổi Giây sang Thế kỷ (s → century)