Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên năm 2024 (13 Mẫu + Cách viết) Phiếu đánh giá viên chức

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ……….

Họ và tên: …………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

 • Bản thân luôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui, quy chế chuyên môn của nhà trường.

 • Có quan điểm lập trường vững vàng. Thật sự yêu nghề mến trẻ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường và đoàn thể giao.

2. Đạo đức, lối sống:

 • Luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, không lãng phí, không mê tín dị đoan, luôn chống những biểu hiện tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến nhà trường, luôn nêu cao tinh thần tự phê.

 • Có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp với phụ huynh. Hòa nhã với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới, không làm mất đoàn kết nội bộ. Biết giúp đỡ đồng nghiệp trong những lúc khó khăn đau ốm.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

 • Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

 • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

 • Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

 • Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

 • Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, giữ gìn nếp sống văn hóa công sở, thời gian làm việc

 • Chấp hành sự phân công của tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác cán bộ;

 • Tính trung thực, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; Có ý thức trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

 • Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

 • Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình môn học là 100%

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân luôn tận tụy với công việc, không hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

 1. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
  ………………………………………………………………………………………………………

 2. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
  ………………………………………………………………………………………………………

 3. Năng lực tập hợp, đoàn kết:
  ………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

 • Luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, giữ gìn nếp sống văn hóa công sở, thời gian làm việc

 • Luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Tinh thần học hỏi đồng nghiệp nhằm trau dồi kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy.

 • Hòa đồng với đồng nghiệp và nhân viên trong trường.

Khuyết điểm:

 • Sắp xếp thời gian và công việc hợp lý để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành đúng thời gian quy định.

 • Cần xây dựng kế hoạch bài dạy phong phú và nâng cao phương pháp dạy học tốt hơn nhằm giúp truyền đạt tốt kiến thức cho học sinh.

2. Tự xếp loại chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

Có tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động tổ khối chuyên môn, các hoạt động nhà trường.

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

FEATURED TOPIC

hihi