Thông tư 57/2014/TT-BTC: Cập nhật chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Thay vì dùng cách tiếp cận thông thường, tôi sẽ tạo nên một bài viết hấp dẫn và gần gũi với độc giả, bằng cách chú trọng vào việc tạo cảm giác cho người đọc, trong đó sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chuyên nghiệp nhưng vẫn thân thiện và gần gũi.

Giới thiệu

Nếu bạn là một người lao động trong cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập, có lẽ bạn đã từng gặp phải khó khăn khi nghỉ phép hàng năm và không biết cách thanh toán tiền nghỉ phép. Đừng lo, Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đã ra đời để giải quyết vấn đề này.

Thông tư 57/2014/TT-BTC: Sửa đổi và bổ sung quy định

Thay đổi quan trọng

Thông tư này có một số điểm chính sửa đổi và bổ sung so với Thông tư 141/2011/TT-BTC. Dưới đây là một số điểm quan trọng:

1. Điều 1: Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2

Thông tư mới đã sửa đổi để hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên. Họ sẽ được nghỉ phép hàng năm để trở về thăm gia đình.

2. Điều 2: Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2

Thông tư này cũng cho phép thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động.

3. Điều 2: Sửa đổi tiết b điểm 2.1 khoản 2 Điều 4

Thông tư 57/2014/TT-BTC cũng cho phép cán bộ, công chức thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan để gộp nghỉ ba năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép hàng năm.

4. Điều 2: Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5

Thông tư này cũng quy định các trường hợp được thanh toán tiền nghỉ phép theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động, bao gồm cán bộ, công chức thôi việc hoặc mất việc làm.

5. Điều 2: Sửa đổi tiêu đề điểm a khoản 2 Điều 5

Thông tư 57/2014/TT-BTC bổ sung quy định về các trường hợp thanh toán tiền nghỉ phép theo Điều 114 của Bộ luật Lao động.

6. Điều 2: Bổ sung khoản 4 Điều 6

Thông tư này cũng quy định rằng, trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản mới thay thế các văn bản được dẫn chiếu, văn bản mới sẽ áp dụng.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 57/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Những quy định khác tại Thông tư 141/2011/TT-BTC vẫn được áp dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc, người đọc có thể phản ánh đến Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

FEATURED TOPIC