Thông tư 65/2013/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC trong quy định về Luật thuế giá trị gia tăng

Bài viết này sẽ giới thiệu về Thông tư 65/2013/TT-BTC, với mục đích sửa đổi và bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC trong việc hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Thông tư 65/2013/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Giới thiệu

Luật thuế giá trị gia tăng là một trong những luật quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam và được sử dụng rộng rãi trong quá trình thu thuế. Để hướng dẫn chi tiết việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn. Trong đó, Thông tư 65/2013/TT-BTC là một thông tư quan trọng, sửa đổi và bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC.

Sửa đổi và bổ sung

Thông tư 65/2013/TT-BTC đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Thông tư 06/2012/TT-BTC, nhằm cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn cho việc áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng. Các điểm sửa đổi và bổ sung chủ yếu bao gồm:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 06/2012/TT-BTC

Thông tư 65/2013/TT-BTC đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Thông tư 06/2012/TT-BTC. Cụ thể, có các điểm sửa đổi và bổ sung như sau:

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I

  • Sửa đổi, bổ sung các hình thức cấp tín dụng
  • Mở rộng phạm vi các hình thức cấp tín dụng

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 11 Điều 4

  • Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung cấp cho tổ chức, cá nhân
  • Xác định các hoạt động thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải…

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Chương I

  • Xác định các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ
  • Xác định thuế GTGT khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ

Điều 2: Tổ chức Thực Hiện

Thông tư 65/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012 đối với các hợp đồng đã được ký kết trước ngày hiệu lực này. Các điều khoản chi tiết của thông tư này được áp dụng tuân thủ quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị được yêu cầu thông báo lại Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Kết luận

Thông tư 65/2013/TT-BTC đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Thông tư 06/2012/TT-BTC nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn cho việc áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng. Việc thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn trong Thông tư này sẽ giúp các doanh nghiệp tuân thủ đúng mọi quy định về thuế giá trị gia tăng, đồng thời tránh được các rủi ro phát sinh từ việc vi phạm quy định về thuế.