Thông tư 107/2017/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán hành chính, sự nghiệp

Giới thiệu

Trong hệ thống kế toán Việt Nam, Thông tư 107/2017/TT-BTC có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư này đã được Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư 107/2017/TT-BTC cung cấp danh mục chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán. Danh mục này bao gồm các chứng từ như Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Biên lai thu tiền và nhiều chứng từ khác.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định hệ thống tài khoản kế toán trong các lĩnh vực khác nhau, giúp đơn vị kế toán dễ dàng theo dõi, tổ chức và báo cáo tài chính một cách chính xác.

Dưới đây là phụ lục số 01 và phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Phụ lục số 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc

I. Danh mục chứng từ kế toán

STT Tên chứng từ Số hiệu
1 Phiếu thu C40-BB
2 Phiếu chi C41-BB
3 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C43-BB
4 Biên lai thu tiền C45-BB

II. Mẫu chứng từ kế toán

Mẫu chứng từ kế toán có mã số: C40-BB, C41-BB, C43-BB, C45-BB. Các thông tin cần ghi trong chứng từ bao gồm: ngày, số hiệu, họ tên người giao dịch, địa chỉ, nội dung và số tiền.

Phụ lục số 02: Hệ thống tài khoản kế toán

I. Danh mục hệ thống tài khoản

STT Số hiệu TK cấp 1 Số hiệu TK cấp 2, 3 Tên tài khoản Phạm vi áp dụng
1 111 Tiền mặt Mọi đơn vị
2 112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Mọi đơn vị
3 113 Tiền đang chuyển Mọi đơn vị
4 121 Đầu tư tài chính Đơn vị sự nghiệp
5 131 Phải thu khách hàng Mọi đơn vị
6 133 Thuế GTGT được khấu trừ Mọi đơn vị
7 136 Phải thu nội bộ Mọi đơn vị
8 137 Tạm chi Mọi đơn vị
9 138 Phải thu khác Đơn vị có phát sinh
10 141 Tạm ứng Mọi đơn vị
11 152 Nguyên liệu, vật liệu Mọi đơn vị
12 153 Công cụ, dụng cụ Mọi đơn vị
13 154 Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang Đơn vị sự nghiệp
14 155 Sản phẩm Đơn vị sự nghiệp
15 156 Hàng hóa Đơn vị sự nghiệp
16 211 Tài sản cố định hữu hình Mọi đơn vị
17 213 Tài sản cố định vô hình Mọi đơn vị
18 214 Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ Mọi đơn vị
19 241 Xây dựng cơ bản dở dang Đơn vị có phát sinh
20 242 Chi phí trả trước Mọi đơn vị
21 248 Đặt cọc, ký quỹ, ký cược Mọi đơn vị
22 331 Phải trả cho người bán Mọi đơn vị
23 332 Các khoản phải nộp theo lương Mọi đơn vị
24 333 Các khoản phải nộp nhà nước Mọi đơn vị
25 334 Phải trả người lao động Mọi đơn vị
26 336 Phải trả nội bộ Mọi đơn vị
27 337 Tạm thu Mọi đơn vị
28 338 Phải trả khác Đơn vị có phát sinh
29 348 Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược Đơn vị sự nghiệp
30 353
FEATURED TOPIC

hihi