Bộ Quốc phòng sửa đổi chế độ nghỉ cho quân nhân chuyên nghiệp và viên chức quốc phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021 – Thông tư 109/2021/TT-BQP đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số quy định chế độ nghỉ cho quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng, thay thế Thông tư 113/2016/TT-BQP.

Nghỉ hằng tuần

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoặc có yêu cầu nhiệm vụ khác có thể điều chỉnh lịch nghỉ hằng tuần dựa trên tình hình nhiệm vụ một cách linh hoạt.

Nghỉ phép hàng năm

Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng được nghỉ phép hàng năm theo quy định sau:

  • Dưới 15 năm công tác: 20 ngày nghỉ phép hàng năm.
  • Từ 15 đến dưới 25 năm công tác: 25 ngày nghỉ phép hàng năm.
  • Từ 25 năm công tác trở lên: 30 ngày nghỉ phép hàng năm.

Đặc biệt, những quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng đóng quân ở xa gia đình cũng được hưởng thêm ngày nghỉ tùy thuộc vào khoảng cách xa gia đình và các yếu tố khác.

Nghỉ lễ, tết

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22 tháng 12). Tuy nhiên, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hoặc có yêu cầu nhiệm vụ khác có thể điều chỉnh lịch nghỉ tùy theo tình hình nhiệm vụ.

Nghỉ chuẩn bị hưu

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sẽ được nghỉ chuẩn bị hưu trước khi nghỉ hưu. Thời gian nghỉ chuẩn bị hưu được quy định như sau:

  • Từ 20 đến dưới 25 năm công tác: 9 tháng nghỉ chuẩn bị hưu.
  • Từ 25 năm công tác trở lên: 12 tháng nghỉ chuẩn bị hưu.

Nếu nhân viên quân nhân chuyên nghiệp, công nhân hoặc viên chức quốc phòng không muốn nghỉ chuẩn bị hưu hoặc không đủ thời gian quy định, họ sẽ nhận được khoản tiền chênh lệch giữa lương của tháng cuối cùng trước khi nghỉ hưu và lương hưu tháng đầu tiên cho số tháng không nghỉ chuẩn bị hưu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2021. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Image

Caption: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Source

FEATURED TOPIC