Thông tư 07/2019/TT-BCA: Quy định về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

Trong lĩnh vực quản lý hành chính, vi phạm luật pháp là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, việc xử phạt những hành vi vi phạm hành chính là cần thiết để duy trì trật tự và an ninh trong xã hội. Thông tư 07/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân đã được ban hành nhằm tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và thông minh để xử lý những vi phạm này.

Thảo luận chính trong Thông tư

Thông tư này quy định về việc sử dụng các biểu mẫu để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân. Các biểu mẫu này được sử dụng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước do Công an nhân dân quản lý và xử phạt. Thông qua việc sử dụng các biểu mẫu này, Công an nhân dân có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hiệu quả và công bằng.

Các biểu mẫu quy định trong Thông tư

Thông tư này quy định về 60 loại biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính. Các biểu mẫu này bao gồm các quyết định, biên bản và thông báo liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính. Để minh họa, dưới đây là một số biểu mẫu quan trọng:

  1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB).
  2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02/QĐ-XPHC).
  3. Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT).
  4. Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 04/QĐ-GMTP).
  5. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL).
  6. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN).
  7. Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK).
  8. Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS).
  9. Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS).
  10. Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 10/QĐ-CCBKPHQ).

Và còn nhiều biểu mẫu khác nữa.

Quy định về in, sử dụng và quản lý biểu mẫu

Thông tư này cũng quy định về việc in, sử dụng và quản lý các biểu mẫu. Công an các đơn vị, địa phương khi in biểu mẫu phải tuân thủ qui định về kích thước giấy và không thay đổi nội dung. Các biểu mẫu cần được in thành từng quyển có bìa và đánh số thứ tự để quản lý dễ dàng. Ngoài ra, cũng có yêu cầu về lưu trữ và quản lý thông tin các biểu mẫu này thông qua việc tạo cơ sở dữ liệu và sử dụng máy tính để lưu trữ và in các biểu mẫu.

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Thông tư 07/2019/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA. Các đơn vị, địa phương đã in biểu mẫu trước khi Thông tư này có hiệu lực vẫn được sử dụng, nhưng phải thực hiện thống nhất với các biểu mẫu mới theo Thông tư này từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thi hành và theo dõi việc thực hiện Thông tư này.

Nguồn: Bộ Công an – Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý và xử phạt vi phạm hành chính

FEATURED TOPIC