Quy định về quản lý và khấu hao tài sản cố định

asset

Tài chính của một tổ chức hay cơ quan nào đó không chỉ bao gồm tiền mặt mà còn bao gồm các tài sản cố định hữu hình như nhà, công trình xây dựng, xe ô tô, máy móc, thiết bị văn phòng, cây cỏ và vườn cây. Để quản lý và khấu hao tài sản cố định này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC.

Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn

Thông tư này định rõ thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của các loại tài sản cố định. Theo thông tư, các tài sản cố định sẽ được phân loại thành 7 loại và mỗi loại có thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn khác nhau.

Loại 1: Nhà, công trình xây dựng

 • Biệt thự, công trình xây dựng cấp đặc biệt: Sử dụng trong 80 năm, hao mòn 1,25% mỗi năm.
 • Cấp I: Sử dụng trong 80 năm, hao mòn 1,25% mỗi năm.
 • Cấp II: Sử dụng trong 50 năm, hao mòn 2% mỗi năm.
 • Cấp III: Sử dụng trong 25 năm, hao mòn 4% mỗi năm.
 • Cấp IV: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.

Loại 2: Vật kiến trúc

 • Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi: Sử dụng trong 20 năm, hao mòn 5% mỗi năm.
 • Giếng khoan, giếng đào, tường rào: Sử dụng trong 10 năm, hao mòn 10% mỗi năm.
 • Các vật kiến trúc khác: Sử dụng trong 10 năm, hao mòn 10% mỗi năm.

Loại 3: Xe ô tô

 • Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh:
  • Xe 4 đến 5 chỗ: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
  • Xe 6 đến 8 chỗ: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
 • Xe ô tô phục vụ công tác chung:
  • Xe 4 đến 5 chỗ: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
  • Xe 6 đến 8 chỗ: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
  • Xe 9 đến 12 chỗ: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
  • Xe 13 đến 16 chỗ: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
 • Xe ô tô chuyên dùng:
  • Xe cứu thương: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
  • Xe cứu hỏa: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
  • Xe chở rác: Sử dụng trong 15 năm, hao mòn 6,67% mỗi năm.
  • Và nhiều loại xe chuyên dùng khác.

Loại 4: Phương tiện vận tải khác

Thông tư cũng quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của các phương tiện vận tải khác như phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và các phương tiện khác.

Loại 5: Máy móc, thiết bị

 • Máy móc, thiết bị văn phòng phố biển: Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn cụ thể cho từng loại máy móc và thiết bị văn phòng phố biển.
 • Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Có thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tương tự như máy móc và thiết bị văn phòng phổ biến.
 • Máy móc, thiết bị chuyên dùng: Phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo và các nhiệm vụ đặc thù khác.

Loại 6: Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm

 • Các loại súc vật: Sử dụng trong 8 năm, hao mòn 12,5% mỗi năm.
 • Cây lâu năm, vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, thảm cây xanh: Sử dụng trong 25 năm, hao mòn 4% mỗi năm.

Loại 7: Tài sản cố định hữu hình khác

Thông tư cũng quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn cho các tài sản cố định khác như máy móc, thiết bị chuyên dùng và máy móc, thiết bị khác.

Điều quan trọng là các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về quản lý và khấu hao tài sản cố định này để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính.

FEATURED TOPIC

hihi