Ép Kiểu Trong C++: Tìm Hiểu Và Sử Dụng

Ép Kiểu Trong C++

Trong ngôn ngữ lập trình C++, ép kiểu (casting) là quá trình chuyển đổi giá trị của một biến từ một kiểu dữ liệu này sang một kiểu dữ liệu khác. Điều này giúp chúng ta làm việc với các loại dữ liệu khác nhau và tận dụng các tính năng đặc biệt của từng kiểu dữ liệu. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ép kiểu trong C++ và cách sử dụng nó.

I. Ép Kiểu Trong C++ Là Gì?

Toán tử ép kiểu trong C++ là một toán tử đặc biệt mà thực hiện việc chuyển đổi một kiểu dữ liệu này thành một kiểu dữ liệu khác. Cú pháp phổ biến của toán tử ép kiểu trong C++ là (kiểu_dữ_liệu) biểu_thức.

Trong ngôn ngữ C++, có nhiều toán tử ép kiểu được hỗ trợ, bao gồm:

 • Toán tử const_cast: dùng để ghi đè thuộc tính const và/hoặc volatile của biến.
 • Toán tử dynamic_cast: thực hiện ép kiểu tại runtime và kiểm tra tính hợp lệ của cast.
 • Toán tử reinterpret_cast: thay đổi kiểu con trỏ hoặc biến tới kiểu con trỏ hoặc biến khác.
 • Toán tử static_cast: thực hiện cast không có tính đa hình.

Các toán tử ép kiểu này thường được sử dụng khi làm việc với lớp và đối tượng trong C++. Dưới đây là một ví dụ đơn giản để giúp bạn hiểu rõ hơn về toán tử ép kiểu trong C++:

#include 
using namespace std;
int main() {
  double a = 15.65653;
  float b = 9.02;
  int c ;

  c = (int) a;
  cout << "Giá trị của (int)a là: " << c << endl ;

  c = (int) b;
  cout << "Giá trị của (int)b là: " << c << endl ;

  return 0;
}

Kết quả khi chạy chương trình trên sẽ là:

Giá trị của (int)a là: 15
Giá trị của (int)b là: 9

II. Cách Ép Kiểu Dữ Liệu Trong C++

Trong ngôn ngữ C++, chúng ta có thể sử dụng các toán tử ép kiểu như đã đề cập ở phần trước để thực hiện việc ép kiểu từ một kiểu dữ liệu sang một kiểu dữ liệu khác. Dưới đây là một số cách ép kiểu phổ biến trong C++:

1. Ép kiểu float sang int

float a = 3.5f;
int b = int(a);

2. Ép kiểu int sang float

int a = 5;
float b = float(a);

3. Ép kiểu int sang string

Trong C++, chúng ta có thể chuyển đổi một giá trị số nguyên sang một chuỗi (string) sử dụng hàm to_string().

#include 
#include 
using namespace std;
int main() {
  int a = 123;
  string str = to_string(a);
  cout << "Giá trị sau khi ép kiểu: " << str << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Giá trị sau khi ép kiểu: 123

4. Ép kiểu string sang int

Để chuyển đổi một chuỗi (string) sang một giá trị số nguyên, chúng ta có thể sử dụng hàm stoi().

#include 
#include 
using namespace std;
int main() {
  string str = "456";
  int a = stoi(str);
  cout << "Giá trị sau khi ép kiểu: " << a << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Giá trị sau khi ép kiểu: 456

5. Ép kiểu char sang int

Để chuyển đổi một ký tự (char) thành một giá trị số nguyên, chúng ta có thể sử dụng toán tử ép kiểu.

char ch = 'A';
int a = int(ch);
cout << "Giá trị sau khi ép kiểu: " << a << endl;

Kết quả:

Giá trị sau khi ép kiểu: 65

6. Ép kiểu int sang char

Để chuyển đổi một giá trị số nguyên thành một ký tự (char), chúng ta có thể sử dụng toán tử ép kiểu.

int a = 65;
char ch = char(a);
cout << "Giá trị sau khi ép kiểu: " << ch << endl;

Kết quả:

Giá trị sau khi ép kiểu: A

III. Ép Kiểu Trong C++: Nới Rộng Và Thu Hẹp

Ép kiểu trong C++ có hai loại chính: nới rộng (widening) và thu hẹp (narrowing).

 1. Nới rộng (widening): Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước nhỏ hơn sang kiểu có kích thước lớn hơn. Quá trình chuyển đổi này không làm mất thông tin.

 2. Thu hẹp (narrowing): Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước lớn hơn sang kiểu có kích thước nhỏ hơn. Quá trình chuyển đổi này có thể làm mất thông tin.

Ví dụ:

#include 
using namespace std;

int main() {
  double d = 100.04;
  long l = (long) d;
  int i = (int) l;

  cout << "Giá trị Double: " << d << endl;
  cout << "Giá trị Long: " << l << endl;
  cout << "Giá trị Int: " << i << endl;

  return 0;
}

Kết quả:

Giá trị Double: 100.04
Giá trị Long: 100
Giá trị Int: 100

Nếu bạn muốn ép kiểu một kiểu dữ liệu lớn hơn sang kiểu dữ liệu nhỏ hơn và giữ nguyên số nguyên, bạn nên sử dụng toán tử ép kiểu tường minh như (int), (char), (float),…

Nếu bạn muốn ép kiểu một kiểu dữ liệu nhỏ hơn sang kiểu dữ liệu lớn hơn, bạn có thể ép kiểu ngầm định và trình biên dịch sẽ tự động làm việc này.

double a = 5.5;
int b = a; // Ép kiểu ngầm định, b = 5

Ép kiểu trong C++ có thể rất hữu ích trong nhiều tình huống, nhưng cũng có thể gây ra những lỗi nếu không sử dụng đúng cách. Hãy cẩn thận và kiểm tra các quy tắc ép kiểu để đảm bảo việc chuyển đổi dữ liệu diễn ra đúng cách.

IV. Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ép kiểu trong ngôn ngữ lập trình C++. Từ việc ép kiểu dữ liệu số nguyên sang số thực, chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau, đến nới rộng và thu hẹp kiểu dữ liệu. Ép kiểu là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta làm việc với các loại dữ liệu khác nhau và tận dụng tính linh hoạt của ngôn ngữ lập trình C++. Tuy nhiên, hãy đảm bảo sử dụng ép kiểu một cách thận trọng và kiểm tra các quy tắc ép kiểu để tránh những lỗi không mong muốn.

FEATURED TOPIC