Cải cách trong lĩnh vực kế toán của Việt Nam

Liên kết Liên kết

Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV, một bước cải cách quan trọng trong lĩnh vực kế toán của Việt Nam. Thông tư này nhằm hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này có áp dụng cho nhiều đối tượng, bao gồm cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp, đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, ban quản lý dự án và các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể.

Tiêu chuẩn và điều kiện

Theo Thông tư số 04/2018/TT-BNV, kế toán trưởng và phụ trách kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại nghị định số 174/2016/NĐ-CP. Đối với các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước, chỉ cần có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm. Trong khi đó, đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Thẩm quyền bổ nhiệm

Thông tư số 04/2018/TT-BNV sửa đổi và làm rõ thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư do người đứng đầu đơn vị quyết định. Về hồ sơ bổ nhiệm, cần chuẩn bị sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm, và văn bản đề nghị bổ nhiệm.

Phụ cấp trách nhiệm công việc

Thông tư 04/2018/TT-BNV giữ nguyên mức phụ cấp trách nhiệm công việc của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở. Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán hoặc bố trí làm phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở. Đối với các đơn vị khác, mức phụ cấp trách nhiệm công việc được quy định theo quyết định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Thông tư số 04/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Chi tiết của Thông tư có thể xem tại đây.

Kế toán
Hình ảnh minh họa cho bài viết

Như vậy, việc ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV đã tạo ra những cải cách quan trọng trong lĩnh vực kế toán của Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn.

FEATURED TOPIC