Hệ thống tài khoản – 623. Chi phí sử dụng máy thi công.

TÀI KHOẢN 623 – CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Giới thiệu

Trong quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, việc sử dụng máy thi công đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tài khoản 623 “Chi phí sử dụng máy thi công” được thiết kế nhằm tập trung và phân bổ chi phí liên quan đến việc sử dụng xe, máy thi công trực tiếp trong hoạt động xây dựng và lắp đặt công trình.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 623 được sử dụng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công trong trường hợp công ty thực hiện xây dựng và lắp đặt công trình theo phương pháp thi công hỗn hợp, kết hợp cả thi công thủ công và sử dụng máy.

Trường hợp công ty thực hiện xây dựng và lắp đặt công trình hoàn toàn bằng máy, thì không sử dụng tài khoản 623 mà hạch toán chi phí trực tiếp vào các tài khoản khác như 621, 622, 627.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Bên Nợ:

 • Các chi phí liên quan đến hoạt động của máy thi công (chi phí vật liệu, tiền lương và các khoản phụ cấp lương, tiền công của công nhân điều khiển máy, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy thi công…).
 • Chi phí vật liệu và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho xe, máy thi công.

Bên Có:

 • Kết chuyển chi phí sử dụng xe, máy thi công vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”.
 • Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công vượt trên mức bình thường vào tài khoản 632.

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công không có số dư cuối kỳ. Có tổng cộng 6 tài khoản cấp 2 liên quan đến tài khoản này.

Tài khoản 6231 – Chi phí nhân công

Tài khoản 6231 được sử dụng để phản ánh lương chính, phụ cấp lương và các khoản phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công. Ngoài ra, tài khoản này còn phản ánh các chi phí khác như vận chuyển, cung cấp nhiên liệu và vật liệu phục vụ cho xe, máy thi công.

Tài khoản 6231 không phản ánh các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính trên lương của công nhân sử dụng xe, máy thi công. Những khoản trích này sẽ được phản ánh vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”.

Tài khoản 6232 – Chi phí vật liệu

Tài khoản 6232 được sử dụng để phản ánh chi phí nhiên liệu, vật liệu khác phục vụ cho xe, máy thi công.

Tài khoản 6233 – Chi phí dụng cụ sản xuất

Tài khoản 6233 được sử dụng để phản ánh công cụ, dụng cụ lao động liên quan đến hoạt động của xe, máy thi công.

Tài khoản 6234 – Chi phí khấu hao máy thi công

Tài khoản 6234 được sử dụng để phản ánh chi phí khấu hao xe, máy thi công sử dụng trong hoạt động xây dựng và lắp đặt công trình.

Tài khoản 6237 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

Tài khoản 6237 được sử dụng để phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài như sửa chữa xe, máy thi công; tiền mua bảo hiểm xe, máy thi công; chi phí điện, nước, tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu phụ, …

Tài khoản 6238 – Chi phí bằng tiền khác

Tài khoản 6238 được sử dụng để phản ánh các chi phí bằng tiền phục vụ cho hoạt động của xe, máy thi công.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công tùy thuộc vào hình thức sử dụng máy: tổ chức đội máy thi công riêng hoặc giao máy thi công cho các đội, xí nghiệp xây dựng và lắp đặt công trình.

Tổ chức đội máy thi công riêng

Nếu tổ chức có đội máy thi công riêng và có tổ chức kế toán riêng, công việc kế toán được tiến hành như sau:

 • Hạch toán các chi phí liên quan đến hoạt động của đội máy thi công.
 • Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy và tính giá thành ca xe, máy thực hiện dựa trên tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” và giá thành ca máy cung cấp cho các đối tượng xây dựng và lắp đặt.

Không tổ chức đội máy thi công riêng

Nếu không có tổ chức đội máy thi công riêng hoặc có tổ chức đội máy thi công riêng nhưng không có tổ chức kế toán riêng cho đội, toàn bộ chi phí sử dụng xe, máy (bao gồm cả chi phí thường xuyên và tạm thời) sẽ được hạch toán như sau:

 • Hạch toán chi phí lương, tiền công và các khoản trả cho công nhân điều khiển xe, máy.
 • Hạch toán xuất kho vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng trong hoạt động của xe, máy thi công.
 • Hạch toán mua vật liệu, công cụ sử dụng ngay cho hoạt động của xe, máy thi công.
 • Hạch toán khấu hao xe, máy thi công sử dụng trong đội máy thi công.
 • Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh.
 • Hạch toán chi phí bằng tiền khác phát sinh.
 • Hạch toán phân bổ chi phí sử dụng xe, máy theo từng công trình, hạng mục công trình.
FEATURED TOPIC

hihi