Thay Đổi Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa

Tổng quan

Việc dịch các chứng từ kế toán từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt là một yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính đã được ban hành vào ngày 26/08/2016 nhằm hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những điểm nổi bật của Thông tư này là sự nhấn mạnh về việc dịch chứng từ kế toán từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt trước khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Quy định về dịch chứng từ kế toán

Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định rõ ràng về việc dịch chứng từ kế toán như sau:

  • Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.
  • Đơn vị kế toán chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nội dung dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.
  • Bản chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

Những trường hợp ngoại lệ

Tuy nhiên, Thông tư này cũng có những trường hợp ngoại lệ:

  • Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài không cần phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phép sử dụng chứng từ mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu, tự in chứng từ, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ theo quy định.
  • Chứng từ phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Sé và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.

Thông tư 133/2016/TT-BTC và báo cáo tài chính

Thông tư này còn đề cập đến việc sử dụng đồng tiền khác với đồng Việt Nam trong kế toán. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính phải được trình bày bằng đồng Việt Nam và báo cáo tài chính phải được kiểm toán nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc.

Kết luận

Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong những quy định quan trọng về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Việc dịch chứng từ kế toán từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính. Đây là một phần trong quá trình chấp nhận và ứng dụng các quy chuẩn và quy định kế toán quốc tế để đảm bảo sự minh bạch và tin cậy trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

FEATURED TOPIC

hihi