Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Thông tư 200,133,107 Excel

1.3 Cách ghi biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt VND

Trong góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, doanh nghiệp cần ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu) và bộ phận tương ứng. Để đảm bảo tính kỷ luật của quy trình, kiểm kê quỹ tiền mặt cần được thực hiện định kỳ vào cuối tháng, quartly, cuối năm hoặc khi cần thiết để kiểm tra đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Trong quá trình kiểm kê, việc lập Ban kiểm kê là cần thiết, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên tham gia.

Để lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt đúng và chính xác, người lập biên bản cần ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (ví dụ: Giờ, ngày, tháng, năm). Trước khi tiến hành kiểm kê, thủ quỹ cần ghi vào sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

Ghi chép và kiểm kê từng loại tiền

Trong quá trình kiểm kê, thủ quỹ cần kiểm kê từng loại tiền trong quỹ một cách riêng biệt. Đối với mỗi loại tiền, người lập biên bản cần ghi rõ các thông tin như số dư theo sổ quỹ và sổ kiểm kê thực tế. Số dư theo sổ quỹ được tính bằng cách cộng số tồn quỹ trên sổ quỹ tại thời điểm kiểm kê vào cột thích hợp trên biên bản.

Số kiểm kê thực tế được tính bằng cách kiểm kê số tiền thực tế có trong quỹ và ghi vào cột tương ứng trên biên bản. Cuối cùng, thủ quỹ cần tính và ghi lại số chênh lệch giữa số dư theo sổ quỹ và sổ kiểm kê thực tế để phát hiện các sai sót trong quản lý quỹ.

Xác định nguyên nhân gây thừa hoặc thiếu quỹ

Thủ quỹ cần xác định và ghi rõ nguyên nhân gây thừa hoặc thiếu quỹ trên Bảng kiểm kê quỹ. Đồng thời, bảng kiểm kê cũng cần thể hiện ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt cần được ký bởi thủ quỹ, trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Nếu có khoản chênh lệch quỹ, thủ quỹ phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp để giải quyết.

Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt được lập thành 2 bản:

  • Bản lưu tại thủ quỹ.
  • Bản lưu tại kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

Image
Caption: Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Thông tư 200,133,107 Excel

FEATURED TOPIC

hihi